Bibliografia

Na końcu każdej pracy naukowej umieszczana jest bibliografia, czyli literatura przedmiotu, wykorzystana do sporządzenia opracowania. Dzięki niej recenzent może szybko zapoznać się z podstawą naukową konkretnej pracy badawczej. Zaleca się aby do bibliografii dodawać wyłącznie te pozycje, których treści zostały wykorzystane w samej pracy. W takiej sytuacji bibliografia jest jednocześnie spisem cytowanej literatury[1].

Tworząc bibliografię, można pominąć starsze publikacje, o ile ich treści zostały przeniesione do nowszych podręczników i monografii. Koniecznie należy natomiast uwzględnić najnowsze publikacje wydawane na łamach wszystkich fachowych czasopism krajowych i zagranicznych.

Zasady sporządzania bibliografii

Bibliografie tworzy się w porządku alfabetycznym. W przypadku dużej liczby wykorzystywanych źródeł można dokonać podziału na:

  • pozycje zwarte (książki),
  • czasopisma (artykuły).
  • inne opracowania, w zależności wykorzystywanych źródeł, np. akty prawne, orzeczenia sądowe, źródła internetowe.

PRACA SAMOISTNA:
L.p. nazwisko, pierwsza litera imienia, pełny tytuł italic, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
21. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

ROZDZIAŁ/PODROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ:
L.p.nazwisko, pierwsza litera imienia, tytuł artykułu italic [w:] nazwisko, pierwsza litera imienia (red.), pełny tytuł italic, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
34. Oczkowska R., Rozwój zasobów ludzkich – istota, instrumenty, podmioty, [w:]  R. Oczkowska, U. Bukowska (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa 2014.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
L.p. nazwisko, pierwsza litera imienia, pełny tytuł artykułu italic, “tytuł czasopisma” rok, nr.
32. Kampioni-Zawadka M., Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, nr 9.

ROCZNIKI STATYSTYCZNE:
46. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2003 r, Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2004.

INTERNET:                                                                                                                                                    17. Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka – próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności„E-mentor 2012, nr 2 (44),  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917, 29.10.2019 r.

AKTY PRAWNE:
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002 nr 72, poz.665 z późn. zm.

[1] J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 74.

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2011 r.

Potrzebujesz pomocy przy napisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej?

NAPISZ DO MNIE

Skontaktuj się wysyłając e-mail  na kontakt@marzenapisze.pl lub zadzwoń na 501-543-071.

Zapoznaję się z każdą wiadomością i robię wszystko, aby Ci odpowiedzieć w ciągu 24h. Jeśli nie będę mogła odebrać – oddzwonię.