Czasopisma z zarządzania zasobami ludzkimi

Literatura przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu jest bardzo rozległa i zróżnicowana. Składają się na nią:[1]

  • encyklopedie,
  • leksykony,
  • słowniki,
  • dzieła zwarte w postaci monografii,
  • podręczniki,
  • prace i zeszyty naukowe, 
  • fachowe czasopisma polskie i zagraniczne.

W Polsce wydawanych jest wiele czasopism, poświęconych problematyce zarządzania, np.:

Na rynku wydawniczym można spotkać również czasopisma, które zostały poświęcone wybranej sundyscyplinie zarządzania. W przypadku sporządzania opracowań naukowych z zarządzania zasobami ludzkimi, najwyższą wartość można przypisać kwartalnikowi „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Wiele ciekawych informacji można także znaleźć w czasopismach branżowych, np. „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus”. 

Wśród czasopism poświęconych innym subdyscyplinom  zarządzania można wymienić, np.

  • „Marketing i Rynek” wydawany od 1994 r. przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, [https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/archiwum-numerow]
  • „Logistyka i Transport” wydawane od 2005 r. przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu [http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/issue/archive]

 

[1] A. Zakrzewska-Bielawska, Istota procesu zarządzania, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 19.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019 r.