Części pracy dyplomowej

W strukturze każdej pracy dyplomowej można wyróżnić następujące części:

 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wstęp,
 • tekst właściwy (rozdziały, podrozdziały),
 • zakończenie,
 • bibliografia,
 • spis tabel,
 • spis wykresów,
 • spis rysunków,
 • aneks.

Wstęp jest bardzo ważną częścią pracy licencjackiej i magisterskiej. To pewnego rodzaju wizytówka, która ma charakter metodologiczny. Powinna wprowadzić czytelnika w tematykę pracy.

Każdy wstęp do pracy naukowej powinien składać się z następujących elementów:

 • uzasadnienie wyboru tematu – przyczyny jego podjęcia, wraz ze wskazaniem jego znaczenia dla teorii i praktyki gospodarczej,
 • dokładnie określony cel pracy,
 • zakres pracy,
 • hipotezy – ewentualnie można je zastąpić pytaniami badawczymi,
 • zastosowane przez autora pracy metody, techniki i narzędzia badawcze,
 • opis zawartości poszczególnych rozdziałów pracy.

Tekst właściwy pracy licencjackiej i magisterskiej pisany jest w formie bezosobowej. Praca licencjacka składa się zwykle z 3 rozdziałów, zaś praca magisterska z 4. Prace mają charakter teoretyczno-empiryczny. W zależności od tematu różna będzie struktura podziału treści. Tekst właściwy powinien być podporządkowany tematowi i celowi pracy. Konstrukcja pracy powinna być z kolei przejrzysta i logiczna, czyli treści zamieszczone w rozdziałach lub podrozdziałach powinny kolejno z siebie wynikać. Całość ma być wewnętrznie spójna. Należy płynnie przejść od treści ogólnych do coraz bardziej pogłębionej i szczegółowej analizy. Ważne jest również zachowanie w pracy dyplomowej proporcji pomiędzy długością poszczególnych rozdziałów, punktów czy podpunktów.

W części teoretycznej należy wykazać się znajomością zagadnień związanych z tematem pracy, o czym mają świadczyć zamieszczane przypisy wynikające z cytatów lub analizy poglądów różnych autorów, z uwzględnieniem własnych wniosków wynikających z przeglądu literatury. Bogactwo dobranej literatury będzie przesądzać o liczebności pozycji zawartych w wykazie końcowym. Przyjmuje się niekiedy, że praca licencjacka powinna bazować na przynajmniej 30 pozycjach literatury zwartej, czasopismach, aktach prawnych i literaturze dodatkowej. Z kolei praca magisterska powinna opierać się na przynajmniej 40 pozycjach literaturowych.

W części empirycznej, na podstawie dobranych materiałów źródłowych,trzeba wykazać się umiejętnością prezentacji wyników badań, przedstawiając własne wnioski, uwidaczniając je w postaci graficznej poprzez zamieszczenie licznych tabel, wykresów, schematów i rysunków, odpowiednio je komentując.

W zakończeniu należy wykazać się umiejętnością skorelowania wiedzy teoretyczno-praktyczne. Trzeba odnieść się do sformułowanych we wstępie celów i hipotez, przedstawiając wnioski badawcze wynikające z całej pracy. Ponadto można wskazać możliwe zastosowanie praktyczne pracy.