Definicje zarządzania zasobami ludzkimi

Definicje zarządzania zasobami ludzkimi

Poniżej przedstawiono kilka definicji pojęcia „zarządzanie zasobami ludzkimi”, z którymi można spotkać się w literaturze:

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najcenniejszymi aktywami organizacji, to znaczy zatrudnionymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do osiągnięcia celów tej organizacji.

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 29.

——————————————————————————————————————————————————-

Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources managment – HRM) dotyczy ludzkiej strony zarządzania przedsiębiorstwami i relacji zatrudnionych z ich firmą. Jego celem jest zapewnienie aby pracownicy przedsiębiorstwa, tj. jego zasoby ludzkie, byli wykorzystywani tak, aby pracodawca osiągnął największe możliwości korzystania z ich zdolności, a pracownicy uzyskali zarówno materialne, jak i psychologiczne nagrody wynikające z ich pracy.

Źródło: H.T.Graham,R.Bennett, Human Resources Managment 8th Ed., The M.+E. Handbook Series, London 1995.

——————————————————————————————————————————————————–

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategia i praktyka nabywania, wykorzystywania (używania), udoskonalania i zachowywania ludzi – ich możliwości i umiejętności w organizacji lub przedsiębiorstwie.

Źródło: M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Katowice 2008, s. 18.

——————————————————————————————————————————————————–

Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi (human resource magnement) zostało upowszechnione na gruncie literatury amerykańskiej, a następnie przeniesiona na grunt praktyki biznesowej, ma charakter pojemny i wieloznaczny. Oznacza strategiczne, koherentne i kompleksowe podejście do zarządzania ludźmi, którzy stanowią najcenniejszy zasób (kapitał) organizacji. Jest ono nastawione na integrację najważniejszych celów organizacji z celami każdego pracownika, wynikającymi z jego potrzeb.

Źródło: Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 13-14.

——————————————————————————————————————————————————–

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest określoną koncepcją zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności, postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi, aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, integracji procesów personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów.

Źródło: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 34.

——————————————————————————————————————————————————–

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Rescourcea Managment – HRM) to strategiczne podejście do spraw naboru, motywowania i kształcenia pracowników oraz zarządzania zasobami siły roboczej w organizacji.

Źródło: M. Burkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi I, Wydawca PRET S.A., Warszawa 2004, s. 3.

——————————————————————————————————————————————————–

Zarządzanie zasobami ludzkimi zakłada strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowym kapitałem firmy, czyli jej pracownikami. W ujęciu tym pracownicy są główną siłą organizacji, ponieważ w sposób indywidualny i zbiorowy przyczyniają się do realizacji jej strategii i celów. Tego rodzaju zarządzanie obejmuje: zatrudnienie, rozwój, motywowanie ludzi w organizacjach oraz kształtowanie właściwych stosunków między kadrą kierowniczą a pracownikami. Wspomaga również działania firmy zmierzające w kierunku wykorzystania zdolności, umiejętności i talentów zatrudnionych osób oraz zatrzymania w firmie najlepszych pracowników, poprzez umożliwianie im stałego podnoszenia kwalifikacji, a także dostosowanie wynagrodzenia stosownie do ich osiągnięć. Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest umożliwienie firmie osiągnięcie sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom.

Źródło: Encyklopedia pojęć HR.

——————————————————————————————————————————————————-