Metodologia badań w zarządzaniu – literatura

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jest głęboko zakorzenione w dyskursie nauk zarządzania. Stąd  przy pisaniu prac dyplomowych dotyczących m.in. realizacji funkcji personalnej, doskonale sprawdzą się opracowania metodologiczne z zarządzania. Prezentowane zestawienie odnosi się własnie do najważniejszych publikacji, dotyczących metodologii badań z zarządzania. Można w nim znaleźć opracowania, nieco starsze, np. z 1997 r. oraz nowości wydawnicze z 2016 r. Ponadto w wykazie znaleźć można poradniki dotyczące pisania prac dyplomowych autorstwa, np.: K. Wójcik, S. Urban, W. Ładońska. Przedstawiona lista nie jest kompletna i stanowi jedynie subiektywny przegląd publikacji, które posiadamy i z których najczęściej korzystamy opracowując badania naukowe.

Wydawnictwa zwarte:

 • Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2009.
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej „BERNARDINUM”, Gdynia 2002. [ https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf ]
 • Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005. [ http://dlastudentow.weebly.com/uploads/2/3/8/6/23864780/do_kolokwium_-_rozdzia_i_ii_iii.pdf ]
 • Apanowicz J., Zarys metodologii prac dyplomowych z organizacji i zarządzania, WSA i B, Gdynia 1997. [ https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/ZMPDzOiZ.pdf ]
 • Baraniak B., Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla osób piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Churchill G. A., Badania marketingowe: podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Chybalski F., Matejun M., Organizacja jako przedmiot badań – od zbierania danych do analizy wyników, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań  2001.
 • Grabowski H., Wykłady z metodologii badań empirycznych, Impuls, Kraków 2013.
 • Kostera M., Antropologia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Krzykała F., Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Ledzianowski J., Michaluk A., Metodologia badań w zarządzaniu. Podręcznik dla studentów, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszk, Wrocław 2011.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Oppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • Skalik J., Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.
 • Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, „Książka i Wiedza” Warszawa 1997.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 2010.
 • Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Artykuły naukowe:

 • Batorski D., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3, s. 99-132.
 • Dźwigoł H., Metodyka badawcza w naukach o zarządzaniu na przykładzie wybranych metod, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, nr 63, s. 87-110.
 • Jeszka A.M., Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 5, s. 31-39.
 • Lisiński M., Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 4, s. 11-19.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Modele badawcze w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2018, nr 2, s. 11-25.

 

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019 r.