Ocenianie pracowników – literatura

Jednym z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest właściwa ocena pracowników. Dzięki niej przedsiębiorstwo zdobywa wiedzę, wspierającą trafne podejmowanie decyzji kadrowych. Wiedzę teoretyczną w zakresie oceniania pracowników można czerpać z wielu pozycji literaturowych i artykułów.

Pisząc swoją pracę magisterską czy licencjacką dotyczącą oceniania pracowników warto w pierwszej kolejności przejrzeć popularne podręczniki z zarządzania zasobami ludzkimi. To właśnie w nich często zamieszczane są całe rozdziały dotyczące wyłącznie oceniania pracowników oraz systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP).

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Atamańczuk K., Ocena pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 • Chojnowska K., Jastrząb M., Mentel E., Motywowanie członków zespołu: jak podnieść efektywność i zatrzymać wartościowych pracowników, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2009.
 • Czubasiewicz H., Okresowe ocenianie pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Ćwik B., Telep J., Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Celnej, Warszawa 2005.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 • Dzieńdziora J., Ocenianie pracowników: ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
 • Gillen T., Ocena pracownika, „Petit”, Warszawa 2000.
 • Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Hudson H., Doskonała ocena pracownika: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2003.
 • Jędrych E., Lendzion J.P., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach,  Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010.
 • Jędrzejczak Jacek, Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez ocenianie: poradnik dobrych praktyk, ODDK, Gdańsk 2016.
 • Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników: teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
 • Korach R., Nagroda i kara: profesjonalna ocena pracownika, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 • Król H., Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków: praca zbiorowa, Vizja Press&It, Warszawa 2006.
 • Krzemiński M., Ocenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Telekomunikacją Polską S.A.), Promotor, Warszawa 2010.
 • Lachiewicz S., Walecka A.,Współczesne problemy zarządzania zasobami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2010.
 • Pocztowski A., Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 • Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Studia przypadków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Rybak M., Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Poltext”, Warszawa 2003.
 • Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 • Sidor- Rządkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Strużyna J., Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice 2002.
 • Szałkowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 • Szczygielska Agnieszka, Kurek D., Ocenianie pracowników w organizacji zhierarchizowanej, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 • Ścibiorek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010.
 • Urbaniak B., Rogozińska-Pawełczyk A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtownie stosunków pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni: metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005.
 • Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Woźniak J., Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Artykuły:

 • Ciekanowski Z.,  Ostrowska A., Rola systemu oceniania pracowników w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013 , nr 96, s. 141–151.
 • Marciniak J., Ocena okresowa – metody i analiza wyników, „Personel Plus” 2010, nr 2.
 • Moczydłowska J.M., Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 3/4.
 • Trochim A., Proces oceny pracowniczej (nie)oczekiwana zmiana, „Personel plus” 2018, nr 7.
 • Znańska-Kozłowska K., Ocenianie pracowników jako element rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2013, nr 2.

Ostatnia aktualizacja: 8.05.2023r.