Ogólne zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Objętość pracy:

 • praca licencjacka około: 30 – 50 stron
 • praca magisterska około: 60 – 100 stron

Format pracy: A4

Praca znormalizowana – każdy rozdział zaczyn się od nowej strony, zawiera numer i tytuł rozdziału. Pisany jest jednakowym krojem i wielkością czcionki, np. Times New Roman 12.

Temat powinien być określony:

 • jasno,
 • precyzyjnie,
 • konkretnie,
 • wąsko,
 • z uwzględnieniem obiektywnych możliwości opracowania.

Dokumentacja tematu:

1) Literatura:

 • pozycje książkowe,
 • pozycje artykułowe (najlepiej artykuły naukowe, czyli takie które przed publikacją uzyskały opinię recenzenta),
 • zeszyty naukowe (najlepiej aktualne, czyli wydane do 5 lat wstecz).

2) Źródła prawa, np. ustawy

3) Materiały:

 • statystyczne np. Roczniki statystyczne RP,
 • materiały wewnętrzne  podmiotu w oparciu o które będzie pisana część badawcza pracy

Układ treści w rozdziałach:

 • Rozdział: I i II teoria
 • Rozdział: III i IV badania

Plan pracy:

 • koncepcja,
 • dokumentacja,
 • nie może być ogólnikowy,
 • wystarczą dwa poziomy (rozdziały + podrozdziały).

Redakcja tekstu:

 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • tekst pracy, ujęty w rozdziały,
 • zakończenie/podsumowanie,
 • bibliografia:wykaz literatury, wykaz aktów prawnych, wykaz wykorzystywanych stron internetowych, wykaz orzeczeń sądowych
 • załączniki: spis tabel, spis diagramów, spis rysunków, spis stosowanych skrótów, inne spisy.

Błędy (czego unikać):

 • wychodzenia poza temat,
 • pominięcia ważnej kwestii,
 • powtórzeń,
 • brak związku pomiędzy następującymi po sobie fragmentami pracy,
 • brak jasności myśli, spójności wywodów.

O czym pisać?

 • uwarunkowania,
 • wpływ,
 • zależności,
 • rola.

Wstęp pracy:

 • cel pracy, np. zainteresowania, luka w literaturze.
 • metoda zastosowana w pracy, najczęściej badawczo-opisowa.
 • struktura pracy, czyli co zawierają poszczególne rozdziały.

Zakończenie:

 • wnioski w formie tez,
 • ocena.

Badania w tym zakresie doprowadziły mnie do następujących spostrzeżeń…

Zwroty obcojęzyczne – należy stosować z umiarem. Pisane bezosobowo, pismem pochyłym, np. Słowo ryzyko, wywodzi się ze starowłoskiego risicare i oznacza odważyć się.

Tabele, wykresy, zestawienia – zawsze przedstawiane z wnioskami, które z nich płyną.

Kryteria oceny pracy:

 • bezbłędność merytoryczna np. odwołanie się do starego stanu prawnego,
 • systematyczność ujęć, czyli myśl sformułowana jasno, logicznie, uporządkowany plan, zrozumienie związków pomiędzy systemem.
 • wkład własnej myśli- podnosi wartość pracy.