Przypisy

Każdy przypis zaczyna się z dużej litery a kończy się kropką, wyjątek stanowią źródła internetowe. Jeżeli pierwszy raz podajemy źródło przypis powinien być pełny.

PRACA SAMOISTNA:
pierwsza litera imienia + nazwisko + pełny tytuł italic + wydawnictwo + miejsce i rok wydania + nr strony.
[1] A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie- procesy- metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 34.

ROZDZIAŁ/PODROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ:
pierwsza litera imienia + nazwisko + tytuł artykułu italic +[w:] pierwsza litera imienia, nazwisko (red.), pełny tytuł italic, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, nr strony.
[1] A. Zakrzewska-Bielawska, M. Trocki, Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 133.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
pierwsza litera imienia,nazwisko, pełny tytuł artykułu italic, „tytuł czasopisma” rok, nr czasopisma, nr strony.
[7] K. Borowczyk, Jak korzystać z portali społecznościowych w rekrutacji?, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 9.

ROCZNIKI STATYSTYCZNE:
[15] Produkcja wyrobów przemysłowych w 2003 r,, Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2004, s. 30.

INTERNET:                                                                                                                                                      [23] K. Rozbejko, Motywacja materialna i niematerialna w Polsce, http://plusuj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:motywacja-materialna-i-niematerialna-w-polsce&catid=35&Itemid=131, 29.10.2019 r.

Ciągi przypisów:

W następnym przypisie odwołujemy się do tej samej pozycji, co poprzednio:
[17] A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie- procesy- metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 34.
[18] Tamże.

Jeśli w kolejnym przypisie zmienia się jedynie nr strony należy to zaznaczyć:                                [21] M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosała, H.Smutek, Podstawy zarządzania koncepcje, strategie, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 49.                          [22] Tamże, s. 50.

Jeśli w pracy cytowana jest jedna publikacja tego samego autora, w następnych odwołaniach wystarczy zastosować skrócony odpis, np.
[9] Z. Dobosiewicz …, dz. cyt., s. 12.

Jeżeli w pracy wykorzystuje się więcej niż jedną pozycję tego samego autora, należy podać fragment tytułu, w celu rozróżnienia źródeł:
[1] Z. Dobosiewicz, Kredyty i zabezpieczenia, WSM, Warszawa 2006, s.15.
[2] E. Banasiak, Mieszkania od A do Z, Interspar, Warszawa 2007, s.43.
[3] Z. Dobosiewicz, Kredyty …, s.17.