Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem zarzadzaniezasobamiludzkimi.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
Przez Użytkownika Serwisu rozumiemy osobę, która przegląda treści udostępnione przez Serwis, korzysta z formularza kontaktowego.
Żadna z funkcji Serwisu, ani usług świadczonych za jego pośrednictwem nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa.
Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia, wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą Java Script oraz zainstalowanej wtyczki Flash, podłączonego do sieci Internet.

§ 2 Usługi świadczone przez Serwis

Serwis świadczy usługi w zakresie sporządzania opracowań o charakterze naukowym na zamówienia Klientów.
Pod pojęciem opracowania, należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci plików komputerowych, które mogą zawierać poza tekstami, także rysunki, wykresy tabele, zdjęcia lub inne elementy graficzne.
Korzystanie z zasobów znajdujących się w Serwisie jest bezpłatne. Wszelkie inne usługi świadczone przez Serwis są odpłatne.
Wszelkie prace zapisywane są w sposób znormalizowany: czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5. Opracowania do 20 stron marginesy po 2,5 cm. Opracowania powyżej 21 stron margines lewy 3,5, reszta po 2,5 cm.
Opracowania mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą posłużyć jedynie jako wzór do przygotowania własnego tekstu
Klient otrzymuje niewyłączną licencję do wykorzystywania opracowania na następujących polach eksploatacji:
Wykorzystywanie opracowania do celów edukacyjnych
zwielokrotnianie, kopiowanie w celu przechowywania lub archiwizowania na należących do Klienta urządzeniach i nośnikach danych.
Klient nie otrzymuje żadnych innych praw do przedmiotu zamówienia, poza wskazanymi w § 2. Ust. 6. W szczególności Klient nie może publikować otrzymanej pracy w zasobach sieci Internet lub w czasopismach, bez pisemnej zgody Operatora.

§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień

Do realizacji zlecenia konieczne jest złożenie zamówienia poprzez kontakt pocztowy e-mail, za pośrednictwem formularza kontaktowego, albo kontakt telefoniczny na podane w Serwisie dane kontaktowe..
W momencie rozpoczęcia współpracy określa się: termin realizacji, cenę oraz zasady płatności.
Wiążący jest jedynie końcowy etap realizacji, pozostałe terminy mają charakter umowny.
Istnieje możliwość realizacji zlecenia etapami, w takim przypadku przekazanie kolejnej części opracowania następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Pisanie rozpoczyna się po wpłynięciu ustalonej kwoty na wskazane konto.
Wszelkie wytyczne, które mają być stosowane w przypadku sporządzania opracowania należy dostarczyć PRZED rozpoczęciem pisania. W przeciwnym wypadku opracowanie będzie realizowane zgodnie ze standardami obowiązującymi w serwisie zarzadzaniezasobamiludzkimi.pl.
W przypadku opracowań wielostronicowych ustala się plan pracy, który Klient zatwierdza – to na jego podstawie następuje realizacja.
Klient ma prawo żądania poprawek, które będą wykonywane bezpłatnie w terminie od 3 do 14 dni od ich zgłoszenia. Poprawki to zmiany w treści punktów, nie obejmują w szczególności: zmiany tematu pracy, zmiany planu pracy. Poprawki można zgłaszać w ciągu 60 dni od wysłania całości lub ostatniej części pracy. Poprawki po tym terminie są dodatkowo płatne.
Jedynym sposobem dostarczenia zamówionych materiałów jest wysłanie na adres e-mail podany przez zamawiającego.
Ze względu na fakt, iż przedmiot świadczonej usługi jest ściśle określony przez klienta w składanym zamówieniu, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia.

§ 4 Reklamacje

Ewentualne reklamacje będą uwzględniane w ciągu 10 dni od dnia przekazania opracowania. Reklamacje składa się na adres e-mail: kontakt@zarzadzaniezasobamiludzkimi.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w temacie należy wpisać: reklamacja, tytuł pracy. W treści wiadomości należy uzasadnić powód reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia.

§ 5 Ochrona danych osobowych

Kupujący podając dane w celu złożenia zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora Serwisu.
Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane przez administratora Serwisu wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis.
Operator Serwisu nie będzie udostępniał danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem usprawiedliwionych potrzeb wynikających z przepisów prawa.
Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

§ 6 Polityka plików cookies

Serwis może używać plików „cookies” podczas odwiedzania go przez dowolnego Użytkownika.
Pliki „cookies” to dane in`formatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Dostarczają one danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu
Serwis wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w tym dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań
– tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć sposób korzystania Użytkowników Serwisu ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
Użytkownik Serwisu może w dowolnej chwili wybrać sposób obsługi plików „cookies” z automatycznej na indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielić mogą dostarczyciele przeglądarek, z których korzysta Użytkownik.

§ 7 Postanowienia końcowe

Wszystkie materiały pochodzące z Serwisu, mogą być wykorzystane przez Użytkowników Serwisu jedynie w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów w sposób niezgodny z prawem.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, związanych z rozwojem usług świadczonych przez Serwis, lub zmianą przepisów obowiązującego prawa. Zmiana postanowień regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed publikacją zmiany.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.