Standardy sporządzania opracowań

Standardy sporządzania opracowań

Każdy tekst naukowy, sporządzany na potrzeby moich Klientów, jest znormalizowany i pisany w oparciu o następujące standardy:

 1. Opracowania pisane są bezosobowo.
 2. Marginesy lustrzane, górny, dolny i prawy po 2,5 cm, lewy 3,5 cm, w referatach: wszystkie marginesy po 2,5 cm.
 3. Wyrównywanie tekstu: justowanie.
 4. Wcięcia w tekście przy wyliczaniu problemów na głębokość akapitu.
 5. Numeracja stron rozpoczynająca się od pierwszej strony spisu treści umieszczona na dole strony przy marginesie zewnętrznym. Numery arabskie. Na stronie tytułowej brak numeracji.
 6. Czcionka tekstu właściwego: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt., odstęp między wierszami – 1,5.Wyrównywanie do lewej.
 7. Czcionka dla tytułów rozdziałów: Times New Roman, wielkość czcionki: 16 pkt., odstęp między wierszami – 1,5. Wyrównywanie do lewej.
 8. Czcionka dla tytułów podrozdziałów: Times New Roman, wielkość czcionki: 14 pkt., odstęp między wierszami – 1,5. Wyrównywanie do lewej.
 9. Przypisy dolne pisane czcionką Times New Roman 10 pkt., umieszczane na dole strony. Przypisy numerowane liczbami arabskimi, numeracja ciągła w całej pracy.
 10. Tabele, rysunki, schematy, wykresy itp. numeracja ciągła, Times New Roman 10. Źródła do tabel, rysunków i schematów znajdują się pod tymi obiektami.
 11. Rozdziały, a także zakończenie, bibliografię i wszystkie spisy pisze się od nowej strony (nie dotyczy to podrozdziałów i punktów).
 12. Przypisy czcionką „10″ wg formuły:
  • M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 27.
  • przy kolejnym bezpośrednio następującym powołaniu się na cytowaną pozycję  piszemy – Tamże, s. 29.
  • przy powołaniu się na cytowaną pozycję w dalszej części tekstu – M. Armstrong…, dz. cyt., s. 23.
  • przy artykułach – B. Nowak, W. Włodkiewicz, Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie, „Nowoczesne systemy zarządzania” 2007, nr 2, s. 183.
  • przy przypisach internetowych wg formuły:  S.Stachowska, Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, „Benefit” 29.10.2019 r.
 13. Spis cytowanej literatury zestawiamy na końcu pracy wg kolejności alfabetycznej w następujący sposób:
  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  • Nowak B., Włodkiewicz W., Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie, „Nowoczesne systemy zarządzania” 2007, nr 2.
  • Stachowska S., Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, „Benefit” 29.10.2019 r,
 14. Struktura pracy:
  • strona tytułowa,
  • spis treści,
  • wstęp,
  • rozdziały teoretyczne,
  • rozdziały empiryczne,
  • zakończenie,
  • bibliografia,
  • spis tabel,
  • spis rysunków,
  • spis wykresów,
  • aneks.
 15. Układ bibliografii:
  • publikacje zwarte,
  • artykuły,
  • akty prawne, uchwały, zarządzenia
  • dokumenty elektroniczne,
  • inne.
 16. Elementy wstępu:
  • kontekst problematyki pracy,
  • uzasadnienie podjęcia tematyki pracy,
  • cel pracy – teza pracy,
  • metoda badawcza zastosowana w pracy.
  • struktura pracy – charakterystyka zawartości w poszczególnych rozdziałach.
 17. Elementy zakończenia
  • określa się czy zrealizowano zakładany cel opracowania.
  • refleksje nad ogólną problematyką pracy.

Każdy Klient ma możliwość podesłania indywidualnych wytycznych, do czego zachęcam. Dostosuje się do wszelkich wymogów aby spełnić  Twoje oczekiwania.

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019 r.