Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje te decyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudniania i rozwoju ludzi  w przedsiębiorstwie, a także te, które wpływają na wzajemne relacje między kierownictwem, a personelem.

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, WPSB, Kraków 1996.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi ujawnia się w kontekście postrzegania zasobów ludzkich jako potencjalnego źródła zdobywania przewagi konkurencyjnej, kierowania kluczowymi kompetencjami i cech wyróżniających firmę. Ponadto zmierza do wyjaśnienia zagadnień powiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, procesem zarządzania strategicznego oraz koordynacją lub zgodnością z różnymi stosowanymi praktykami.

  Cechy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi:

  • dotyczy dużych organizacji,
  • ludzi traktuje się jako zasób strategiczny organizacji,
  • wykonywane  przez menadżerów wszystkich szczebli,
  • zintegrowane ze strategią firmy,
  • wewnętrznie zintegrowane,
  • rozpoznaje wpływy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska,
  • dotyczy celów długofalowych,
  • uwzględnia cały personel.

   

  Strategia personalna – świadomy wybór długookresowych celów u zasad postępowania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.

  Rodzaje strategi personalnej:

  Wg C. Fishera

  • Strategia ofensywna – odnosi się do firm o dynamicznym wzroście, wymagających pracowników kreatywnych, innowacyjnych. Rekrutuje się wielu kandydatów, aby zaspokoić potrzeby rozwijającej się organizacji.
  • Strategia defensywna – dokonywana najczęściej wśród pracowników organizacji. Firmy nastawione są na bieżące, ilościowe wyniki, wyżej ceni się lojalność, staż pracy niż wydajność pracownika.

   

  Wg I. Bursteina

  • Strategia jakościowa – przez oddziaływania motywacyjne zmierza do takiego uruchomienia zasobów ludzkich, aby uzyskać optymalny wynik.
  • Strategia ilościowa – koncentruje się na stanowiskach, obejmuje dostosowywanie potrzeb personalnych firmy do rynku.

   

  Wg T. Listwana

  • Strategia zorientowana na wejście – obejmuje działania zmierzające do przyciągnięcia pożądanej grupy pracowników, o odpowiednich kwalifikacjach.
  • Strategia rozwoju i aktywizowania – działania nakierowane na indywidualne doskonalenie i rozwój pracowników.
  • Strategia zorientowana na wyjście – dotyczy sposobów rozwiązywania stosunków pracy.

   

  Wg T. Stalewskiego

  • Strategia autoselekcji – dąży się do maksymalnego wykorzystania zasobów ludzkich przy minimalnym zaangażowaniu się pracodawcy w proces zarządzania personelem.
  • Strategia autonomizacji – optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w warunkach swobody działania personelu i samorozwoju pracowników.
  • Strategia transformacji – optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przez aktywne ukształtowanie postaw lojalności pracowników.

   

  Strategiczne obszary zarządzania zasobami ludzkimi:

  • uwarunkowane środowiskiem,
  • powiązane ze strategią,
  • odpowiedzialne społecznie,
  • charakteryzujące się wysokim współczynnikiem ważności,
  • okresowo analizowane,
  • oparte na aktualnej teorii i praktyce.

   

  Analiza strategiczna zarządzania ludźmi – zbiór różnych metod pozwalających na zbadanie, ocenę i prognozowanie obecnych i przyszłych stanów  zasobów ludzkich organizacji i jej otoczenia, z punktu widzenia efektywności zarządzania ludźmi pod kątem przetwarzania i rozwoju organizacji.

  Przedmiot analizy strategicznej zarządzania ludźmi:

  I. Wewnętrzny rynek pracy:

  • dopasowanie personelu do realizowanych przez organizację misji,
  • wewnętrzny wizerunek firmy,
  • potencjał rozwojowy i motywacyjny zasobów ludzkich

   

  II. Zewnętrzny rynek pracy:

  • wizerunek firmy na rynku pracy,
  • konkurencyjność na rynku pracy,
  • rozmiar podaży pracy,
  • dynamika płac w branży na runku lokalnym.

   

  Artykuły o strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi:

  A.Mesjasz – Wybrane problemy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi  w przedsiębiorstwach wielonarodowych na skutek jego globalizacji

  Strategie HR a strategie biznesowe firmy