Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami

 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-kreator-inspirator, Akade, Katowice 2000.
 • Armstrong M., Możesz być jeszcze lepszym menedżerem, Amber Warszawa 2002.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Barnard Ch., Funkcje kierownicze, Wydawnictwo Nowoczesność, Warszawa 1997.
 • Borkowska St., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.
 • Cascio W. F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI w., Muza Warszawa 2000.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 • Gruszczyńska-Malec G., Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania. Wyd. AE. Katowice 2000.
 • Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.
 • Jamka B., Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Oficyna Wydanicza SGH Warszawa 2000.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2001.
 • Jasiński Z.(red.), Zarządzanie pracą, Organizowanie. Planowanie. Motywowanie. Kontrola, PLACET, Warszawa 1999
 • Juchnowicz M.(red.), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2001.
 • Jurkowski R., Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydanicza SGH Warszawa 1999.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE Warszawa 2000.
 • Lipka A., Strategie personalne firmy, PSB, Kraków 2000.
 • Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE Wrocław 2000.
 • Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wyd. AE Wrocław 2000.
 • Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław 1998.
 • Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 • Makowski K.(red.): Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Ofic. Wyd. SGH Warszawa 2002.
 • Makowski K., Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 • Maniak G., Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2001.
 • Nosal C., Psychologia decyzji kadrowych, PSB, Kraków 1999.
 • O`Connell M.S., Klinvex Ch. P., Klinvex K.C., Jak zatrudniać najlepszych, Wydawnictwo RM Warszawa 2001.
 • Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Pocztowski A.(red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE. Kraków 2000.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Rossiter J.H., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, Firma 2000 Sp. Z o.o,  Warszawa 2001.
 • Sajkiweicz A. (red), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2000.
 • Sedlak K.(red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, PSB, Kraków 1998.
 • Sedlak K.(red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników, PSB, Kraków 1997.
 • Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Sidor-Rządkowska Małgorzata: Zarządzanie personelem w małej firmie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wydawnictwo PWN, Wrocław 1992.
 • Szałkowski A.(red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Szumacher, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Kielce 2001.
 • Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 • Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.
 • Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, PSB, Kraków 2000.