Zarządzanie kapitałem ludzkim – literatura

Zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL) zostało opisane przez specjalistów należących do zespołu Accounting for Peopłe Task Force jako „strategiczna metoda zarządzania ludźmi, której głównym elementem jest skupianie się na kwestiach mających zasadnicze znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa”. Literatura z zakresu ZKL jest bardzo bogata:

 • Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Karków 2008.
 • Becker B., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bochniarz P., Gugała K.,Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
 • Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Nauki, Warszawa 2008.
 • Czerniachowicz B., Marek S., Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Czyżewski A.B., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, GUS. ZBSE, Warszawa 2001.
 • Drozdowski G., Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji: (przewodnik do wykładów), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2006.
 • Egeman M.E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, „Poltext”, Warszawa 1999.
 • Flitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Frejtag-Mika E., Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 • Gorczycka E., Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 • Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Herbst M., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, „Poltext”, Warszawa 1999.
 • Janc K., Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce,  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 • Juchnowicz M., Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości,  Poltext, Warszawa 2004.
 • Juchnowicz M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Kardas J.S., Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim: wybrane determinanty,  Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 • Kinowska H., Skuteczne wynagradzanie kadry menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Warszawa  2005.
 • Kopycińska D. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce: praca zbiorowa,  Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2007.
 • Kożuch B.,  Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy,  Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Kożusznik B. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej: wybrane problemy , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Wyższa  Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,Warszawa 2007.
 • Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Król H., Ludwiczyński A.,Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Król M., Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim: charakterystyka wybranych pojęć, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
 • Levashova L. (red.), Problemy zarządzania kapitałem ludzkim – wyzwania współczesności, Wydawnictwo L&J Techtrading, Warszawa 2010.
 • Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach: metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Lipka A., Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji : (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania),  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola  Adamieckiego, Katowice 2008.
 • Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, „Poltext”, Warszawa 2001.
 • Ludwiczyński A., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości: materiały na konferencję,  Agencja Wydawniczo-Reklamowa Halina Woźniak, Warszawa 1999.
 • Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Marcinek J., Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Marcinek J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Marciniak S. (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski : praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.
 • Marciniak S. (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Politechnika Warszawska, Warszawa 2002.
 • Miś W., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa  2007.
 • Miś W., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2007.
 • Owsiński J.W., Nahorski Z., Szapiro T., Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, Instytut Badań Systemowych; Polska Akademia Nauk, Warszawa 2008.
 • Piotrkowski K. (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku,  Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
 • Pocztowski A, W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.
 • Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy,  Difin, Warszawa 2007.
 • Rosenbluth F. ,  McFerrin P.D., Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Rybak M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 • Skrzypek E., Sokół A., Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Sowiński T., Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988-2006 ,Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 • Stankiewicz J., Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach,  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 • Walkowiak R., Rola kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego firmy w świetle badań,  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Wyszkowska Z., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich,  Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2006.

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019 r.