Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach – literatura

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach – literatura

Wiele mówiło się w ostatnim czasie o roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej. Podkreśla się, że ich rozwój stwarza warunki do kreowania ludzkiej przedsiębiorczości, wzrostu zatrudnienia, poprawy sytuacji ekonomicznej. Za jedną z barier, które utrudniają rozwój przedsiębiorstw z tego sektora można uznać problemy związane z kierowaniem ludźmi. Warto zatem zastanowić się jak powinno przebiegać zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wydawnictwa zwarte:

 • Bańka W., Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie: (wybrane problemy), Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2002.
 • Bąk M., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Bojewska B., Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 • Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, ZBSE, Warszawa 1997.
 • Chmieliński P., Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i ‑średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] M. Strużycki (red.),  Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Dyra T., Kosicki J., Małe i średnie przedsiębiorstwa w europejskiej przestrzeni gospodarczej,  Radom 2005.
 • Janiuk J., Strategie dostosowawcze polskich małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencji, Difin, Warszawa 2004.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja z rynkiem żywnościowym Unii Europejskiej,  IRWiK, Warszawa 2004.
 • Korkozowicz B., Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Zajączkowsk S. (red.), Małe i średnie firmy poza krajem, Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, Czestochowa 2001.
 • Strużyna J., Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
 • Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa: szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.

Artykuły w czasopismach:

 • Ludwiczyński A., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność MŚP, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2007, nr 4-5, s. 88-99.
 • Sidor-Rządkowska M., HRM w małej firmie, „Personel Plus” 2004, nr 4.

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019 r.