ZZL – ogólne zestawienie bibliograficzne

Studia literaturowe w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi stanowią podstawę w każdej pracy teoretyczno-empirycznej. Poniżej przedstawiono ogólne zestawienie pozycji, które omawiają różne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor-kreator-inspirator, AKADE, Katowice 2000.
 • Adair J.E., Anatomia biznesu. Motywacja: w jaki sposób wydobywać z innych to, co najcenniejsze, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000.
 • Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing. Patologia Zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta Wyników kapitału ludzkiego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.
 • Benedykt A., Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2003.
 • Berg Peer J., Outplacement  w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Bernstel J. B., Windhaus S., Dobra organizacja. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Wyd. K. E. LIBER, Warszawa 2001.
 • Black S, Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Bramely P., Ocena efektywności szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE Katowice 1997.
 • Brodecki Z. (red.) Zatrudnienie i ochrona socjalna, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Bruce A., Jak motywować pracowników, Wydaw. RM, Warszawa 2001.
 • Borkowska S., Motywować skutecznie,  IpiSS, Warszawa 2004.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1985.
 • Boudreau J., Cascio W. F. Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, 2013.
 • Boydell T, Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wyd. ABC , Kraków 2001.
 • Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wyd. ABC, Kraków 2001.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebether i ska, Warszawa 1997.
 • Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym ,a osobistym, Oficyna Ekonomiczna ,Kraków 2005.
 • Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Czermiński A. , Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
 • Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Everly G. S. Jr, Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, PWN, Warszwa 1992.
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Franken R. E., Psychologia motywacji,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Fritzenz J, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wyd. ABC, Kraków 2001.
 • Fox G., Taylor D.: Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji, Oficyna  Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Gablota M.(red)Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd.A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 • Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 2003.
 • Horodeński R., Sadowska-Snarska C.(red),  Rynek pracy w Polsce u progu XXI wieku, IPiSS, WSE w Białymstoku, Białystok -Warszawa 2003.
 • Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin,  Warszawa 2001.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
 • Janowska Z., Cewińska J., Wojtczak K.: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 • Juchnowicz M. (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003.
 • Juchnowicz M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.
 • Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa- Kraków 2002.
 • Kozioł L. Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2002.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, W-wa 1997.
 • Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 • Kózek W. (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Scholor, Warszawa 1997.
 • Kryńska E., Dylematy polskiego  rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 • Lipka A.: Strategie personalne, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Lipka A.,W  stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 • Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Lundy 0., Cowling A., Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, Dorn Wyd. ABC, Kraków 2000.
 • Łańcucki J., Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością, AE, Poznań 2003.
 • Łukaszewski W., Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, Wyd. Strelau 2000.
 • Makowski K. (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
 • Makowski K. (red.), Zarządzanie pracownikami.  Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 • Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna ,Kraków 2006.
 • Marszałek N., Motywacja bez granic : w jaki sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy?, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • McGinnis A.L., Sztuka motywacji : czyli Jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa, 1992.
 • McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 • Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Katowice 2003.
 • Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji  i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków 2000.
 • Moerel H. (red.) Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, IfiS PAN, Warszawa, 1995.
 • Mingotaud F., Sprawny kierownik. Techniki osiągania sukcesów, POLTEX Warszawa 1993.
 • Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w warunkach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych  kulturach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Niemczyk L.: Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013.
 • Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, Kryteria, Procedury, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 1997.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce 2001.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Philips J. J., Stone R. D., Phillips P.P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi,  Wyd. Humanfactor, Warszawa, Kraków 2003.
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2007.
 • Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie- procesy- metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Dom Wyd. ABC, Kraków 2002.
 • Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Reykowski J., Teorie motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa, 1975.
 • Robbins S.P., Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy, PWE, Warszawa 2003.
 • Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 • Rządca R A., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 • Sajkiewicz A., (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 1999.
 • Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.
 • Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Sekuła Z., Motywowanie do pracy Teorie i instrumenty, PWE Warszawa, 2008.
 • Sekula Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Sekuła Z. Controlling personalny cz. I i II, TNOiK, Bydgoszcz 2000.
 • Sierpińska M., Controlling  funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna,  Warszawa-Kraków  2004.
 • Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana:  modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Sikorski Cz., Zapamiętane z dzieciństwa. Szkice o kulturze organizacyjnej, Wyd. WSHE, Łódź 2003.
 • Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna ,Kraków 2004.
 • Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Taylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników  w firmie, Wolters Kluwer ,Kraków 2006.
 • Tyborowska J., Zarządzanie personelem. Niezbędnik dla działów kadr, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Tyszka T, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Whiddett S., Hollyforde S., Metoda kompetencyjna w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Wiśniewski Z., Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Wood R. ,Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na  kompetencjach ,Wolters  Kluwer, Kraków 2006.
 • Zbiegień-Maciąg L.,(red.) Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters  Kluwer, Kraków 2006.