Porozumienie bez przemocy

NVC z dziećmi: Sendor M., Berendt J., Dogadać się z dzieckiem. Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia dla rodziców, CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, Warszawa 2019. Dworaczek K., Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu...

Emocje książki dla rodziców i dzieci

Dla rodziców: Elias M.E., Tobias S.E., Friedlander B.S, Dziecko emocjonalnie inteligentne, Moderski i S-ka, Poznań 1998. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2012. Faber J., King J., Jak...

Mindfulness, czyli uważność

  Trening redukcji stresu dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, Organizator: Fundacja EduMind,  Weronika Chmielewska oraz prowadząca Anna Znaniecka (trenerka uważności w nurcie MBSR) 9.12.2020r...

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Coaching – literatura

Współcześnie, gdy biznes rozwija się szybko, a konkurencja na rynku jest coraz większa przez menedżerami stoją coraz trudniejsze zadania. Muszą posiadać wiele umiejętności subtelnego zarządzania, w tym również...

Zarządzanie

Metodologia

Cel badań naukowych – definicje

Całej działalności wykonywanej przez człowieka przyświeca jakiś cel. W Słowniku Języka Polskiego można znaleźć kilka znaczeń tego słowa. Przez cel można m.in. rozumieć „to, do czego się dąży”;. „to, czemu coś ma...

Metodologia nauk zarządzania

Nauki o zarządzaniu należy uznać za stosunkowo młodą dyscyplinę, która intensywnie się rozwija i posiada bogaty dorobek naukowy. Dowodem na to niech będzie chociażby stale rosnąca na rynku wydawniczym liczba...

Części pracy dyplomowej

W strukturze każdej pracy dyplomowej można wyróżnić następujące części: strona tytułowa, spis treści, wstęp, tekst właściwy (rozdziały, podrozdziały), zakończenie, bibliografia, spis tabel, spis wykresów, spis rysunków...

Zamów opracowanie