Klasyfikacja metod badawczych stosowanych w zarządzaniu

W zależności od analizowanych problemów w  naukach o zarządzaniu można stosować  różnorodne metody badawcze. Dla przykładu S. Sudoł wymienia[1]:

 • metody ilościowe (matematyczne, ekonometryczne, statystyczne, badań operacyjnych),
 • metody badań społecznych (obserwacja, ankieta, wywiady),
 • studia przypadków (case study),
 • metody badania dokumentów,
 • metody modelowania,
 • metody eksperymentu naukowego,
 • metody eksperckie.

J. Apanowicz tworzy listę najczęściej, jego zdaniem, stosowanych metod badawczych:[2]

 • metoda obserwacyjna,
 • metoda monograficzna,
 • metoda badania dokumentów,
 • metoda sondażu diagnostycznego,
 • metoda analizy i konstrukcji graficznej,
 • metoda eksperymentalna,
 • metoda heurystyczna,
 • metoda indywidualnych przypadków,
 • metoda analizy i krytyki piśmiennictwa,
 • metoda statystyczna.

Celem uwierzytelnienia badań dobrze jest stosować triangulację metod badawczych. Oznacza to, że w praktyce konieczne jest wykorzystanie więcej niż jednej metody badawczej a następnie łączenie i porównywanie uzyskanych wyników badań. Wykorzystanie triangulacji w ilościowo-jakościowym postępowaniu badawczym nazywa się badaniem kompleksowym, komplementarnym, polimetodycznym lub też hybrydowym[3].

Podsumowując, metody badań wykorzystywane w naukach o zarządzaniu można klasyfikować na różne sposoby. Dla osiągnięcia jak najwyższej wiarygodności badań, wskazane jest zastosowanie kilku metod, w jednym badaniu.

 

[1] S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007, s. 70-72.

[2] J.Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005, s. 57.

[3] S. Stańczyk, Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnianie badań, [w:] W. Czakon  (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 78-79.